kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk filologicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2004 r. , na podstawie rozprawy: Językowe sposoby kształtowania postaw i zachowań w felietonie politycznym. Analiza retoryczna. Od 2010 roku adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jego pracę intelektualną od momentu uzyskania doktoratu w 2004 roku można scharakteryzować trojako:

  1. była to droga od teorii i filozofii języka, z którą zapoznał się w trakcie pisania rozprawy doktorskiej, poprzez retorykę klasyczną, aż do filozofii kultury;
  2. było to i jest to funkcjonowanie w obszarze interdyscyplinarnym, dla którego to obszaru metodologiczną podstawą stała się wspomniana filozofia kultury i antropologia filozoficzna oraz
  3. był to olbrzymi wysiłek dydaktyczny – od 2006 do 2018 roku był promotorem (w różnych uczelniach) ponad 216 licencjatów oraz 42 magisteriów.

Zainteresowania naukowe wyrażone w publikacjach i wystąpieniach obejmują obszary tematyczne takie jak prace z zakresu szeroko rozumianej filozofii kultury, zagadnienia dotyczące retoryki i teorii języka, antropologia filozoficzna jako podstawa różnych obszarów kultury – edukacji, mediów, twórczości itd.

Print Friendly, PDF & Email