kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Ksiądz Profesor Dariusz Dąbek w latach 1993–2001 odbył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL. W 2006 otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, na podstawie pracy pt. Edwarda Artura Milne’a kosmologia i jej filozoficzne implikacje, obronionej na Wydziale Filozofii KUL), a w 2019 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie monografii pt. Pozaempiryczne kryteria oceny teorii w kosmologicznej praktyce badawczej.

Od 2006 jest członkiem-współpracownikiem, a od 2013 sekretarzem Wydziału Filozofii Towarzystwa Naukowego KUL. Od 2019 jest sekretarzem technicznym Roczników Filozoficznych.

Do jego zainteresowań naukowych należy filozofia nauk przyrodniczych, historia i filozofia kosmologii pierwszej połowy XX w., aksjologiczna problematyka wyboru teorii przyrodniczych oraz relacja nauka-religia. 

Prowadzi badania w zakresie performing arts, kategorii sprawstwa, teorii sztuki i estetyki, antropologii sztuki, sztuk performatywnych i performatyki, widowiska kulturowego i teatru, antropologii społecznej i kulturowej, dziejów myśli o sztuce i wartościach estetycznych.

Dwukrotne wyróżniona przez Komisję do spraw Nauki na KUL najwyższą oceną za dorobek naukowo-badawczy (w 2013 oraz 2015 roku). Należy do: Cultural Studies Association (USA), Theatre and Performance Researche Association (TaPRA) (UK), “Philosophy Performance” (UK), Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Polskie Towarzystwo Estetyczne, The European Society for Aesthetics, Szwajcaria i Towarzystwo Naukowe KUL.

Print Friendly, PDF & Email