kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotowują do:

 • Badania naturalnych i sztucznych systemów poznawczych oraz aplikacji wyników tych badań.
 • Działania w zespołach interdyscyplinarnych
 • Pracy jako architekt informacji w branży reklamowej, serwisach internetowych i agencjach public relations; jako trener zdolności kognitywnych (np. twórczego myślenia, zdolności do mindreadingu); jako trener metod kognitywnych (np. metody e-learningu, metodyka wspierania kreatywności, itp.) oraz jako badacz w instytucjach naukowych.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcia na studia II stopnia kognitywistyki oraz na studia podyplomowe z zakresu różnych obszarów nauk o poznaniu, np. metod twórczego myślenia, neurorehabilitacji interdyscyplinarnej, sztucznej inteligencji, programowania, tworzenia baz danych.

 

PRAKTYKI I STAŻE

Praktyki obowiązkowe

 • Studenci odbywają praktyki w instytucjach zajmujących się komunikacją społeczną, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, edukacją, kulturą, badaniami naukowymi, reklamą, np. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, Centrum Kultury w Lublinie, itp.

Praktyki nadobowiązkowe

 • Studenci mogą korzystać z ofert praktyk dostępnych w Biurze Karier KUL zgodnie z profilem swoich zainteresowaniach.

 

KOMPETENCJE ZDOBYWANE W TRAKCIE STUDIÓW

kompetencje zawodowe

 • Interdyscyplinarna wiedzę na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje
 • uporządkowaną znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych w naukach humanistycznych jak i biologicznych i społecznych;
 • zintegrowana wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych na temat prawidłowych i zaburzonych procesów poznawczych;
 • wiedza na temat procesów poznawczych: świadomość, percepcja, procesy uwagowe, tworzenie pojęć, mindreading, aspekty społeczne poznania, język, pamięć, rozumowanie, intencjonalność, podejmowani decyzji, motywacje.
 • narzędzia formalno-logiczne, które wspierają analizę danych i wnioskowanie.
 • znajomość zasad, metod i narzędzi reprezentacji wiedzy

kompetencje komunikacyjne

 • umiejętność współpracy w grupie, podejmowania aktywnych ról w zespole, inspirowania i organizowania uczenia się
 • umiejętność dyskutowania, streszczania i parafrazowania
 • umiejętność określania priorytetów służących realizacji zadania
 • umiejętność sformułowania oraz uargumentowania stanowisko, poddawania analizie i krytyce dyskutowanych tez

kompetencje przedsiębiorcze

 • Posiada znajomość podstaw ekonomii, przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży;
 • znajomość metod planowania strategicznego.

kompetencje analityczno-informatyczne

 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)
 • Znajomość narzędzi formalno-logicznych, które wspierają analizę danych i wnioskowań

kompetencje naukowo-badawcze

 • Umiejętność projektowania i przeprowadzania badań eksperymentalnych
 • Umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne Umiejętność analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email