kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych (tytuł rozprawy doktorskiej: Neuronalne podłoże wyobrażanej barwy dźwięku. Badania metodą mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami).

W pracy naukowej zajmuje się wyobraźnią słuchową. Szczególnie interesuje się zagadnieniem wyrazistości wyobraźni słuchowej w zakresie podstawowych charakterystyk dźwięku (wysokość, głośność, barwa, lokalizacja i czas trwania) i związaną z nią aktywnością elektryczną mózgu oraz konstrukcją metod przeznaczonych do pomiaru wyrazistości wyobraźni słuchowej.

Autor artykułów naukowych takich jak:

  • Problematic Facebook use and problematic video gaming as mediators of relationship between impulsivity and life satisfaction among female and male gamers
    [Problematyczne korzystanie z Facebooka i problematyczne granie w gry wideo jako mediatory związku miedzy impulsywnością a satysfakcją z życia wśród graczy płci żeńskiej i męskiej] ([w:] PLoS One, 2020),
  • Elektrofizjologiczne korelaty wyobraźni i percepcji w zakresie barwy dźwięku ([w:] International Journal Of Psychophysiology, 2018),
  • Wpływ złożoności i wymiarowości obiektów na efektywność wykonania rotacji umysłowej ([w:] Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012).
Print Friendly, PDF & Email