kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Profesor KUL na Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków KUL. W 2000 na Uniwersytecie Paris X odbyła się publiczna obrona Jej rozprawy doktorskiej, w wyniku której uzyskała stopień doktora uniwersytetów KUL i Paris X współodpowiedzialnych za Jej przygotowanie, natomiast w 2009 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie naukowej językoznawstwo na podstawie rozprawy habilitacyjnej: “Conter au risque de tout changer. Complexité conceptuelle et référence aux procès dans l’acquisition du français L2 et du polonais L2”.

Od 2016 jest  profesorem nauk humanistycznych. Od 2009 jest Kierownikiem Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (IFR). 2010 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2009-2012 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej WNH KUL, a w okresie od 2012 do 2013 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora KUL ds. jakości kształcenia. 2013 decyzją Senatu KUL powołana została na stanowisko Prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Równolegle do działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej prowadzi działalność popularyzującą naukę oraz promującą ideę nauczania wielokulturowego i wielojęzycznego. Aktywnie działa między innymi w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym (członek ZG), Polskim Towarzystwie Lingwistyki Stosowanej (wiceprezes), Towarzystwie Naukowym KUL (członek korespondent) oraz w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe (prezes).

Od roku 2009 pełni również funkcję koordynatora merytorycznego w organizowanej corocznie Olimpiadzie Języka Francuskiego. Za działalność na polu frankofonii, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury i języka francuskiego w Polsce, w lutym 2013 r. odznaczono ją francuskim Orderem Kawalerskim Palm Akademickich.

Print Friendly, PDF & Email