kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Kognitywistyka 2.0. Profil absolwenta

Absolwent studiów kognitywistycznych na KUL zostaje wyposażony w metodologicznie przemyślany system wiedzy i umiejętności, który pozwala mu zrozumieć ludzki umysł w relacji do systemu biologicznego (mózgu, środowiska naturalnego) oraz w relacji do systemu kultury (język, technologie, systemy informatyczne i formalne). Ponadto, absolwent kognitywistyki uzyskuje pozycję wyróżnioną pośród absolwentów zarówno tych z grupy studentów, którzy studiują nauki społeczne, jak i humanistyczne. Jednocześnie nabyte zdolności analityczno-formalne wraz z pogłębioną wiedzą o procesach poznawczych i antropologicznych wyróżniają go także wśród absolwentów nauk ściśle informatycznych i matematycznych.

Widza przekazywana studentom kognitywistyki jest komplementarnym uzupełnieniem edukacji, którą w pewnych aspektach przekazuje się studentom psychologii, filozofii, przyrodoznawstwa, naukoznawstwa oraz filologii (języków współczesnych). Zintegrowanie edukacji kognitywistycznej prowadzonej w rozproszeniu na KUL tworzy taki profil studiów, który jest unikalny w sensie przekazywanej wiedzy i nauczanych umiejętności. Absolwenci kognitywistyki wyposażeni w wiedzę szczegółową oraz ogólną, która wyrasta z badań filozoficznych uzyskują wyjątkową formację, dzięki której umieją połączyć wiedzę empirycznie zorientowaną z wiedzą o człowieku, która sięga do całej tradycji myśli humanistycznej rozwijanej na KUL. W praktycznym wymiarze oznacza to, że absolwent kognitywistyki potrafi wieloaspektowo spojrzeć na problemy związane z miejscem człowieka w świecie, jego zdolności oraz problemów i wyzwań współczesności. Jednocześnie studia kognitywistyczne są pomyślane jako studia komplementarne dla osób studiujących (i) nauki humanistyczne (filozofię, filologię), (ii) nauki społeczne (psychologię, pedagogikę), a także nauki ścisłe (matematykę, informatykę).

Absolwent w trakcie studiów przechodzi także kształcenie warsztatowe, które wyposaża go w szereg zdolności wykonawczych i praktycznych. Zapoznaje się z technikami szybkiego zapamiętywania, metodami uczenia się języków obcych, technikami operowania systemami informatycznymi, językami logiki oraz analizy danych, łączenia problemów teoretycznych z metodami badań empirycznych, komunikacyjno-retorycznych. To wszystko daje mu wiele umiejętności, które otwierają przed nim szerokie możliwości na rynku pracy, np. w firmach szkoleniowych, w instytucjach naukowych zajmujących się analizą i przygotowywaniem zintegrowanych baz danych oraz marketingiem naukowym, w jednostkach zajmujących się przygotowywaniem programów komputerowych dedykowanych podnoszeniu zdolności kognitywnych i komunikacyjnych.

Absolwent II stopnia kognitywistyki uzyskuje pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w następujących obszarach:

  • metodologicznie przemyślany system wiedzy i umiejętności, który pozwala mu zrozumieć ludzki umysł w relacji do systemu biologicznego (mózgu, środowiska naturalnego) oraz w relacji do systemu kultury (język, technologie, systemy informatyczne i formalne).
  • zapoznaje się z technikami operowania systemami informatycznymi, językami logiki oraz analizy danych, łączenia problemów teoretycznych z metodami badań empirycznych, komunikacyjno-retorycznych.
  • W toku edukacji na ścieżce Umysł społeczny Procesy poznawcze student kognitywistyki nabywa rozbudowaną wiedzę na temat środowiskowych i społecznych uwarunkowań procesów poznawczych. W tym obszarze nacisk kładziony będzie na odkrywanie potocznych intuicji, impaktu składników środowiskowych i kulturowych na procesy percepcyjne, atrybucji stanów mentalnych (mindreadingu), wytwarzania pojęć. W ramach tych badań absolwent zapoznaje się nie tylko z całą gamą pojęć, teorii ale także z nowoczesną aparaturą mierzącą szereg procesów neuronalnych oraz metodologią badań naukowych zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych.
  • W ramach zajęć na ścieżce Inżynieria wiedzy – Ontologia stosowana student kognitywistyki nabywa umiejętności i kompetencji konstruowania i używania narzędzi formalno-informatyczno-ontologicznych, projektowania ontologii stosowanych oraz tradycyjnych relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji. Szczególny nacisk będzie kładziony na nabycie umiejętności tworzenia modeli dziedzinowych z wykorzystaniem standardów sieci semantycznych takich jak RDF, RDF(S) oraz OWL oraz umiejętności wykorzystywania modelu bazy danych jako podstawę działającej bazy danych. Absolwent będzie posiadał podstawową znajomość języków zapytań SQL oraz SPARQL, w pełni opanuje obsługę edytora ontologii Protégé oraz będzie potrafił używać znaczników schema.org do tagowania stron WWW. Będzie również posiadał podstawową znajomość języków programowania Python oraz JAVA (wraz z OWL API).
  • Studentom na obu ścieżkach edukacyjnych oferowane są zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności przygotowywania wystąpień i prezentacji opartych na bazie wiedzy z wykorzystaniem narzędzi statystycznych zarówno w języku polskim i angielskim, szkolenia w tłumaczeniu tekstów obcojęzycznych, kreatywnego myślenia.

Wymienione umiejętności otwierają przed absolwentami możliwości na rynku pracy, np. w firmach szkoleniowych, w instytucjach naukowych zajmujących się analizą i przygotowywaniem zintegrowanych baz danych oraz marketingiem naukowym, w jednostkach zajmujących się przygotowywaniem programów komputerowych dedykowanych podnoszeniu zdolności kognitywnych i komunikacyjnych.

 

Kognitywistyka 2.0 na KUL

Print Friendly, PDF & Email