kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
Kognitywistyka 2.0 na KUL

Kognitywistyka 2.0 na KUL

Kognitywistyka. Studia II stopnia na KUL

Rozpoczynamy w roku akademickim 2017/2018

Kognitywistyka należy do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z pogłębioną znajomością narzędzi formalno-informatycznych oraz wiedzy biologicznej. Kształcenie na kierunku kognitywistyka podporządkowane jest edukacji w zakresie nauk o poznaniu i ludzkim umyśle, społecznych uwarunkowaniach systemu poznawczego oraz wykorzystaniu narzędzi formalnych w prezentacji i analizie różnorodnych danych gromadzonych empirycznie. Szczególny akcent kładzie się na kształcenie w zakresie neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, komunikacji, semiotyki logicznej, biologicznych mechanizmów ewolucyjnych, logiki, projektowania baz danych oraz inżynierii wiedzy, metodologii prowadzenia badań interdyscyplinarnych oraz unifikacji wyników badań empirycznych w ramy teorii naukowych.

W ramach proponowanego kierunku tematycznie wyłaniają się dwie „ścieżki edukacyjne” moduły do wyboru, które oferują studentom pogłębienie wiedzy ogólnej w dwóch obszarach. Pierwszy z nich można określić mianem Umysł społeczny Procesy poznawcze, zaś drugi Inżynieria wiedzy – Ontologia stosowana.

  • W toku edukacji związanej z pierwsza grupą zajęć student kognitywistyki nabywa rozbudowaną wiedzę na temat środowiskowych i społecznych uwarunkowań procesów poznawczych. W tym obszarze nacisk kładziony będzie na odkrywaniu potocznych intuicji, impaktu składników środowiskowych i kulturowych na procesy percepcyjne, atrybucji stanów mentalnych (mindreadingu), wytwarzania pojęć. W ramach tych badań absolwent zapoznaje się nie tylko z całą gamą pojęć, teorii ale także z nowoczesną aparaturą mierzącą szereg procesów neuronalnych oraz metodologią badań naukowych zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych.
  • W ramach drugiej grupy zajęć student kognitywistyki nabywa umiejętności i kompetencje konstruowania i używania narzędzi formalno-informatyczno-ontologicznych, projektowania ontologii stosowanych oraz tradycyjnych relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji. Szczególny nacisk będzie kładziony na nabycie umiejętności tworzenia modeli dziedzinowych z wykorzystaniem standardów sieci semantycznych takich jak RDF, RDF(S) oraz OWL oraz umiejętności wykorzystywania modelu bazy danych jako podstawę działającej bazy danych. Absolwent będzie posiadał podstawową znajomość języków zapytań SQL oraz SPARQL, w pełni opanuje obsługę edytora ontologii Protégé oraz będzie potrafił używać znaczników schama.org do tagowania stron WWW. Będzie również posiadał podstawową znajomość języków programowania Python oraz JAVA (wraz z OWL API). Dzięki podpisanym umowom o współpracy pomiędzy Wydziałem Filozofii oraz firmami sektora IT studenci ścieżki „Inżynieria wiedzy – Ontologia stosowana” mają zapewnioną możliwość praktycznego szlifu nabytych na tej ścieżce tematycznej.

Jednocześnie studentom w obu grupach oferowane są zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności przygotowywania wystąpień i prezentacji opartych na bazie wiedzy z wykorzystaniem narzędzi statystycznych zarówno w języku polskim i angielskim, szkolenia w tłumaczeniu tekstów obcojęzycznych, kreatywnego myślenia itd.

 

Studia z kognitywistyki II stopnia

są kontynuacją studiów I stopnia z kognitywistyki (funkcjonujących od roku akademickiego 2014/15) oraz umieszczone są w perspektywie rozwoju studiów trzeciego stopnia. Istotnym aspektem całego przedsięwzięcia jest połączenie dydaktyki z projektami badawczymi (grantami naukowymi), które będzie można realizować z najzdolniejszymi studentami. Z tego powodu zajęcia dydaktyczne od samego początku już na poziomie studiów licencjackich wyrastają z prowadzonych przez nauczycieli akademickich badań naukowych. Profil edukacji zbieżny jest z profilem badawczym, co ma umożliwić podporządkowanie prac dydaktycznych wspólnym publikacjom oraz tworzyć system współpracy na poziomie student-wykładowca. Aktualnie realizowane są projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (projekty dr hab. Arkadiusza Guta, prof. KUL, dr hab. Piotra Kulickiego, prof. KUL), do których włączeni są studenci kognitywistyki I stopnia.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem projektowanego kierunku byłoby otwarcie przy kierunku centrum badawczego Center for Cognitive Study, w ramach którego działałyby następujące grupy badawcze:

  1. mózg i badania neuropsychologiczne;
  2. mindreading, badania rozwojowe nad umysłem i językiem;
  3. filozofia psychologii, metodologia badań antropologicznych;
  4. inżynieria wiedzy i modele komputerowe umysłu.

Połączenie studiów licencjackich oraz studiów drugiego stopnia oraz otwarcie przy kierunku centrum badawczego podporządkowane jest

  1. połączeniu profilu studiów z prowadzonymi przez członków grupy badaniami naukowymi
  2. stworzeniu platformy do dwóch typów wniosków grantowych
  • składanych przez grupy badawcze
  • składnych indywidualnie przez studentów drugiego i trzeciego stopnia.

Kierunek kognitywistyka ze względu na swoją interdyscyplinarność pozwala tworzyć ramy do współpracy ze specjalistami z ośrodków matematycznych, medycznych, biologicznych i lingwistycznych. W tym znaczeniu kierunek kognitywistyka, rozwijany jako kierunek badawczy, umożliwia podjęcie przedsięwzięć naukowych, które mogą łączyć inicjatywy z różnych dziedzin i środowisk naukowych.

Kognitywistyka 2.0. Plan studiów drugiego stopnia

Kognitywistyka 2.0. Profil absolwenta

Print Friendly, PDF & Email